Hvis du går med planer om å selge boligen din er det viktig at du kjenner til skattereglene som gjelder akkurat dette.

Alt etter hvor lenge du har eid boligen og bodd i den så vil ulike skattebestemmelser gjelde, og hvis du er uoppmerksom her kan dette komme til å bli en dyr fornøyelse.

monopol

Hovedregelen som gjelder

Som sagt så vil et salg av en boligeiendom utløse noen viktige skattemessige forhold som man bør vite om, og utgangspunktet er at man man ved salg av en fast eiendom skal skatte av dette ved gevinst og at man er fradragsberettiget hvis man går i minus. Det finnes imidlertid noen viktige unntak som gjelder, og dette er boligen på eiendommen har vært brukt til bolig av deg selv.

Salget av en bolig, med gevinst, vil derfor være skattefri hvis du har:
1. eid denne eiendommen i mer enn ett år, og
2. at du boligen på eiendommen har vært brukt som bolig i minimum ett av de siste to årene før salget. Bruksperioden de siste to årene trenger ikke å være sammenhengende, men man kan legge sammen flere ulike perioder.

Kravet om eiertid

Det første kravet ved som går på skattefri gevinst ved salg av bolig handler altså om et eiertidskrav, og dette skal vi se nærmere på her. For at du skal kunne selge boligen skattefritt ved gevinst så må du ha eid boligen i mer enn ett år etter at den ble kjøpt eller tatt i bruk, eller ett år får du fikk råderett over eiendommen permanent. I hver sak vil det fra skattemyndighetenes side bli foretatt en helhetsvurdering for når eierretten anses som overført.

Kravet om botid

Når det gjelder kravet om botid så gjelder som sagt det kravet om at du skal ha bodd mer enn ett år i boligen i løpet av de to siste årene før salg og realisasjon inntraff. Her skal man være oppmerksom på at det kun er botid når du selv har eid boligen som regnes, og ikke hvis du i forkant har vært leietaker i den samme boligen.

Innunder botidskravet kommer det at du må ha benyttet enten hele bygningen eller minst halvparten som egen bolig. Hvis du har oppfylt både eiertids- og botidskrav, men har brukt under halvparten av bygningen vil et eventuelt skattefritak kun gjelde gevinsten som gjelder din leilighet.

Botiden starter i det øyeblikket du som eier flytter inn i boligen (fysisk) og den avbrytes når du flytter ut eller når en bindende salgsavtale eller salgskontrakt inngås eller ved en overtakelse.

Du kan lese mer inngående om disse reglene på Skatt.no.